Voorwaarden

Juridisch

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. BFriended, gevestigd te Buren, KvK-nummer 86983237, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als BFriended.
2. De persoon die een lidmaatschap heeft afgesloten wordt in deze voorwaarden aangeduid als vriend.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan BFriended tegen betaling van honorarium en kosten jegens vriend content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens BFriended waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. BFriended heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan een vriend.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Indien BFriended afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

Artikel 3 Aanbod
1. BFriended kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de vriend redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Indien het aanbod wordt aanvaard en een betaald lidmaatschap wordt aangegaan, ontstaat direct een betalingsverplichting voor een vriend.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Met het aangaan van een lidmaatschap ontstaat de verplichting tot betaling van de volledige inschrijfkosten, die tot wederopzegging niet voor restitutie in aanmerking komt.
3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. BFriended heeft het recht de vergoedingen aan te passen.
4. Indien een vriend de inschrijfkosten niet voldoet, zal geen toegang tot het lidmaatschap worden verschaft.
5. Je kunt bij ons een lidmaatschap afsluiten voor 1 maand, kwartaal of half jaar. Het lidmaatschap dient u zelf na vervallen van de looptijd weer te verlengen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap aan te gaan wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.
2. De diensten van BFriended zijn voor man, vrouw, stellen en genderneutralen .
3. BFriended voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat een vriend met zijn/haar lidmaatschap beoogde en kan geen garantie of succes geven op een vriendschap.
4. De mogelijkheid tot het in contact treden met andere vrienden kan aan voorwaarden zijn verbonden. BFriended informeert vrienden voor het aangaan van een lidmaatschap over de voorwaarden waaronder vrienden met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep berichten wel of niet zullen ontvangen.
5. Doordat de diensten van BFriended online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
6. Een lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
7. BFriended behoudt te allen tijde het recht om een vriend te weigeren. Zij heeft tevens het recht een vriend op inactief te zetten tot een profiel aan alle voorwaarden voldoet.
8. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een (betaald) lidmaatschap kunnen van tijd tot tijd wisselen. BFriended is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Artikel 6 Informatieverstrekking
1. Een vriend stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan BFriended.
2. Een vriend staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens. BFriended staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door een vriend. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via het platform beschikbaar stellen. BFriended zal zich wel zoveel mogelijk inspannen om profielen van vrienden die onwaarheden bevatten of misleidend zijn te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
3. Een vriend vrijwaart BFriended voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7 Aansprakelijkheid schade
1. BFriended is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Een vriend blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruikmaken van de diensten van BFriended.
3. In het geval dat BFriended een schadevergoeding verschuldigd is aan een vriend voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door BFriended in rekening is gebracht.
4. En vriend vrijwaart BFriended tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

Artikel 8 Intellectueel eigendom
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt BFriended alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
2. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. BFriended is in een dusdanig geval gerechtigd een vriend te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 9 Communicatie en gedrag
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Een vriend wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Tijdens een lidmaatschap kunnen vrienden onderling communiceren. De vriend verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van BFriended. Hieronder valt mede het doen van racistische uitlatingen, schelden, online pesten, bedreigen, het versturen van aanstootgevende berichten of het versturen van haatberichten.
3. Het is tevens niet toegestaan reclame te maken voor eigen websites, blogs of social media accounts of zich op andere wijze commercieel uit te laten.
4. Het is verboden om directe of indirecte verzoeken tot contactgegevens in communicatie naar andere vrienden of in het profiel te vermelden.
5. Enkel profielen met echte profielfoto’s worden toegelaten. Het is niet toegestaan om foto’s van seksuele aard te gebruiken of plaatsen.
6. Het staat BFriended te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
7. Vrienden zijn gehouden zich juist te gedragen tijdens en na een ontmoeting met een andere vriend. BFriended is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van een vriend tijdens een persoonlijke ontmoeting.
8. BFriended behoudt zich het recht voor vrienden die door hun gedrag de diensten van BFriended belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting geeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde inschrijfkosten.

Artikel 10 Wijziging en annulering
1. Voor een betaald lidmaatschap worden inschrijfkosten in rekening gebracht die niet voor restitutie in aanmerking komt. Na het voldoen van de inschrijfkosten krijgt een vriend onbeperkt toegang tot alle functies.
2. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft BFriended de mogelijkheid een lidmaatschap, of onderdeel van het lidmaatschap te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. BFriended maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan een vriend.
3. BFriended behoudt zich het recht voor om het geheel aan functionaliteit van het lidmaatschap te stoppen voor altijd. Dit zal te allen tijde tijdig aan een vriend worden gecommuniceerd.

Artikel 11 Klachten
1. Een vriend is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan BFriended.
2. BFriended streeft ernaar binnen 3 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin BFriended is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BFriended en betrokken derden 12 maanden.

Jouw Activiteiten

Er zijn nog geen activiteiten geplaatst.

Voeg je header hier toe